Uznanie kwalifikacji lekarza w Polsce

Uznanie kwalifikacji lekarza w Polsce

W jaki sposób uznać w Polsce kwalifikację lekarską uzyskaną poza granicami Unii Europejskiej?

1. Nostryfikacja dyplomu

Kosztuje ona od 2600 PLN i jest to ustny oraz testowy egzamin w języku polskim w polskim Uniwersytecie Medycznym. Podstawowe dyscypliny, w zakresie których prowadzone są egzaminy to: choroby wewnętrzne, chirurgia, położnictwo i ginekologia, pediatria, psychiatria, bioetyka i prawo, ratownictwo medyczne. Wśród obowiązkowych dokumentów wymagane są: paszport, dyplom z załącznikiem (apostille – fakultatywnie), tłumaczenia przysięgłe powyższych dokumentów, zezwolenie na pobyt lub Karta Polaka (jeśli jest).

Zdawalność egzaminu: 10-20% osób zdaje za pierwszym razem.

Podpowiedzi:

  • można zarejestrować się jako osoba bezrobotna (jeśli masz kartę stałego pobytu) w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) i złożyć podanie w zakresie finansowania egzaminu nostryfikacyjnego, ponieważ jest to niezbędne do dalszego poszukiwania zatrudnienia.

2. Egzamin w zakresie polskiego języka medycznego w NIL

Kosztuje on 400 PLN, w jego skład wchodzi: krótkie dyktando, słuchanie tekstu ze zrozumieniem, czytanie, symulacja rozmowy z pacjentem. Egzamin zdaje około 80-90% osób.

3. Staż podyplomowy

3.1. Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarskiego – (PWZ), co jest niezbędne do odbycia obowiązkowego stażu na wydziale chorób wewnętrznych (staż podyplomowy).

Wniosek należy złożyć w odpowiedniej siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej. Spis obowiązkowych dokumentów można znaleźć na stronie http://izbalekarska.pl/w1cudz/

3.2. Złożenie wniosku o staż w Okręgowej Izbie Lekarskiej według miejsca zamieszkania.

3.3. Obowiązkowy 13-miesięczny staż podyplomowy na wydziale chorób wewnętrznych w zakresie całej medycyny w szpitalach miejskich najbliżej miejsca zamieszkania. Wysokość stypendium wynosi około 1500 PLN netto miesięcznie. Czas pracy w godzinach od 7:30 do 15:05. Stypendium dotyczy posiadaczy karty stałego pobytu. Jeśli jest to karta czasowego pobytu, stypendium nie jest wypłacane, a składki ZUS (ok. 500 PLN miesięcznie) należy opłacać samodzielnie.

Podpowiedzi:

  • można dostarczyć do Działu kadr w szpitalu książeczkę pracy wraz z jej tłumaczeniem przysięgłym. Wówczas stażystom należy się 1% dopłaty do stypendium za każdy rok stażu pracy w ojczyźnie (dowolny staż, nie tylko medyczny);
  • w czasie stażu na oddziale chorób wewnętrznych można „dyżurować” w wymiarze 10 godzin tygodniowo (40 godzin miesięcznie) w swoim szpitalu i te dyżury także powinny być opłacane.

Opcjonalnie można złożyć w Ministerstwie Zdrowia wniosek o zaliczenie stażu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach szkolenia odbytego w kraju edukacji. Obowiązkowo należy przedłożyć program stażu – ordynatury z kraju edukacji i kopie protokołu egzaminacyjnego po zakończeniu stażu. Na dyplomie lekarza powinno znaleźć się apostille wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Rozpatrzenie sprawy trwa około 3 miesięcy. Czas trwania stażu może zostać wówczas skrócony z 13 do 9 miesięcy, ale z wyłączeniem prawa, bioetyki i transfuzji krwi. Ta informacja znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego: https://www.cmkp.edu.pl/komunikat-w-sprawie-trybu-uznawani…/

4. Zdanie egzaminu testowego LEK (Lekarski Egzamin Końcowy)

Zdanie państwowego egzaminu testowego (Lekarski Egzamin Końcowy – LEK) w zakresie całości medycyny – zdawalność wśród obcokrajowców jest dość wysoka i wynosi około 50%.

Podpowiedzi:

  • LEK można zdawać od razu po nostryfikacji dyplomu. Egzamin odbywa się dwa razy do roku – we wrześniu oraz w lutym. Można go zdawać kilka razy, a na zaliczenie wystarczy osiągnąć wynik minimum 56%.

5. Uzyskanie pełnego prawa wykonywania zawodu (PWZ)

Uzyskanie pełnego prawa wykonywania zawodu (PWZ) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w miejscu zamieszkania. I już możesz czuć się prawdziwym lekarzem! Możesz pracować w trzech miejscach: w pogotowiu ratunkowym w brygadzie niespecjalistycznej, przy przewozie chorych pomiędzy szpitalami (potrzebne jest minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracy w pogotowiu ratunkowym w Twoim kraju), w izbie przyjęć oraz w przychodni. Stawka lekarza bez specjalizacji wynosi 45-50 PLN za godzinę pracy (mowa tu o samozatrudnieniu – przedsiębiorca indywidualny – i o podpisaniu ze szpitalem kontraktu na świadczenie usług lekarskich).

Podpowiedź:

  • Po zakończeniu obowiązkowego stażu podyplomowego, a przed rozpoczęciem rezydencji (punkt 9) możesz złożyć wniosek do Okręgowej Izby Lekarskiej z prośbą o nieodprowadzanie comiesięcznej składki (60 PLN) do czasu rozpoczęcia rezydentury.

6. Rezydentura – specjalizacja

Przyjęcie na rezydenturę (specjalizację) w zakresie specjalności, które zależy od wyników LEK (liczba miejsc jest ograniczona). Studia na rezydenturze w zakresie specjalizacji trwają 5-6 lat. Stypendium wynosi około 3000 PLN brutto. Możliwość równoległej pracy w trzech miejscach (punkt 5).

Zaliczenie egzaminu w zakresie zakończenia rezydentury (Państwowy Egzamin Specjalistyczny – PES) – bardzo trudny trzystopniowy egzamin (ustny, pisemny i praktyczny). Zdawalność egzaminu jest dość niska i w zależności od specjalizacji waha się od 10 do 40%.

7. Gratulujemy! Jesteś teraz „lekarzem specjalistą”!

Gratulujemy! Wynagrodzenie lekarza specjalisty wynosi od 75 do 100 PLN za godzinę. (mowa tu o samozatrudnieniu – przedsiębiorca indywidualny – i o podpisaniu ze szpitalem kontraktu na usługi lekarskie).

8. Praca lekarza w innych krajach UE

Jeśli zamierzasz pracować jako lekarz w innych krajach UE, to pamiętaj, że po trzech latach od uzyskania w Polsce pełnego lekarskiego PWZ można otrzymać w Okręgowej Izbie Lekarskiej w miejscu zamieszkania zaświadczenie o spełnieniu warunków Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2005/36. Z tym zaświadczeniem, a także z tzw. Good standing certificate w zakresie braku problemów z prawem i w związku z tym z brakiem ograniczenia licencji lekarskiej, możesz dostarczyć dokumenty do odpowiednika Polskiej Izby Lekarskiej w dowolnym kraju UE . Będziesz również potrzebować certyfikatu zaliczenia egzaminu językowego w tym kraju. Z bazową licencją lekarską możesz pracować w innym kraju UE przede wszystkim jako lekarz ogólny, jak również możesz rozpocząć tam specjalizację.

Jeśli Twoja dotychczasowa specjalizacja lekarską w Polsce jest potwierdzona, (punkt 12), to za trzy lata po potwierdzeniu będzie ona uznawana na terenie całej Unii Europejskiej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2005/36. Należy się zarejestrować w analogu Izby Lekarskiej innego kraju EU (punkt 13). Jeśli specjalność została uzyskana już w Polsce, to jest ona uznawana w innych krajach UE automatycznie z chwilą jej uzyskania, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2005/36.

Brak komentarzy

Opublikuj komentarz