Nostryfikacja dyplomu lekarza we Wrocławiu

nostryfikacja Wrocław

Nostryfikacja Wrocław – Daty egzaminów

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się tak:

 1. Złożenie dokumentów
 2. Porównanie programu studiów, efektów kształcenia, uprawnienia i czas trwania studiów odbywa się od 1 października do 30 listopada.
 3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub czasie trwania studiów Komisja występuje z wnioskiem do Rady o podjęcie uchwały o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, określenie warunków i terminów ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat za te egzaminy.

Formę zaliczenia ustalają kierownicy poszczególnych jednostek, odpowiedzialni za przedmiot, wskazując termin i formę egzaminu oraz osobę, która przeprowadzi egzamin. Kandydatowi przysługują tylko dwa terminy egzaminów z każdego przedmiotu: pierwszy i poprawkowy. W terminie do 31 maja kandydaci mają obowiązek złożenia brakujących egzaminów, wykorzystując przysługujące im dwa terminy.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu wynosi 56%.

Format egzaminu

150 pytań testowych w języku polskim. Dla każdego pytania są 5 wariantów odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Egzamin trwa 3 godziny.

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu we Wrocławiu

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek w języku polskim, o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. apostille dyplomu
 4. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami. WAŻNE: dokument powinien zawierać: szczegółowy podział z rozbiciem na: ilość godzin z teorii, ilość godzin praktycznych oraz ilość godzin z ćwiczeń; ponadto dokładną informację czy dany przedmiot zakończony został: egzaminem, zaliczeniem, bądź zaliczeniem na ocenę.
 5. zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
 6. życiorys w języku polskim
 7. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 5) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 8. kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu

Termin przyjmowania dokumentów we Wrocławiu

Daty przyjmowania dokumentów: Od 1 do 30 września.

Nostryfikacja dyplomu lekarza we Wrocławiu – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej we Wrocławiu i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.