Nostryfikacja dyplomu lekarza w Warszawie

nostryfikacja Warszawa

Daty egzaminów

Egzamin nostryfikacyjny w Warszawie odbywa się raz w roku po uprzednim telefonicznym umówieniu i złożeniu wniosku, spełniającego wymagania.
tel. 22 57 20 272 – I Wydział Lekarski – kierunek lekarski
tel.: 22 57 20 577 – Wydział Nauki o Zdrowiu
tel.: 22 57 20 251 – Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Format egzaminu

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • choroby wewnętrzne
 • pediatria
 • chirurgia
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • medycyna rodzinna
 • medycyna ratunkowa
 • zdrowie publiczne

Na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • stomatologia zachowawcza
 • stomatologia dziecięca
 • protetyka
 • ortodoncja
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia szczękowo-twarzowa
 • periodontologia
 • zdrowie publiczne

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Warszawie

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
 5. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 4) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 6. kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu
 7. w przypadku zmiany nazwiska– kopie aktu małżeństwa i tłumaczenia – oryginały do wglądu

Termin przyjmowania dokumentów w Warszawie

Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej WUM. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu należy składać w okresie od 01 września do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Warszawie – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Warszawie i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Pełna treść regulaminu dostępna tutaj.

Statystyki egzaminów