Nostryfikacja dyplomu lekarza w Szczecinie

nostryfikacja szczecin

Nostryfikacja Szczecin – Daty egzaminów

Egzamin nostryfikacyjny w Szczecinie odbywa się raz w roku: jesienią. Dokładną datę wyznacza się pod koniec sierpnia – na początku września.

Pozytywny wynik egzaminu

W przypadku stwierdzenia różnic w programie kształcenia Rada może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów.

Format egzaminu

Egzamin nostryfikacyjny w Szczecinie jest przeprowadzany w wyznaczonym terminie w formie ustnej w języku polskim.

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • choroby wewnętrzne
 • pediatria
 • chirurgia
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • prawo i medycyna sądowa

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Szczecinie

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
 5. treści lub sylabusy programowe zrealizowanych przedmiotów
 6. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 5) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 7. kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu

Termin przyjmowania dokumentów w Szczecinie

Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej. W 2017 komplet dokumentów należy złożyć od 18.10.2017 r. do 30.10.2017.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Szczecinie – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Szczecinie i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Pełna treść regulaminu dostępna tutaj.

Statystyki egzaminów