Nostryfikacja dyplomu lekarza w Poznaniu

nostryfikacja Poznań

Nostryfikacja Poznań – Daty egzaminów

Egzamin nostryfikacyjny w Poznaniu odbywa się raz w roku: jesienią – NOSTRYFIKACJA DYPLOMU LEKARZA, wiosną – NOSTRYFIKACJA DYPLOMU LEKARZA DENTYSTY.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu wynosi 60%.

Format egzaminu

100 pytań testowych w języku polskim. Dla każdego pytania są 5 wariantów odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Egzamin trwa 2 godziny.

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • choroby wewnętrzne
 • pediatria
 • chirurgia
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • medycyna rodzinna
 • medycyna ratunkowa
 • zdrowie publiczne

Na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • stomatologia zachowawcza
 • stomatologia dziecięca
 • protetyka
 • ortodoncja
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia szczękowo-twarzowa
 • periodontologia
 • zdrowie publiczne

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Poznaniu

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
 5. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 5) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Termin przyjmowania dokumentów w Poznaniu

W 2017 roku dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji dyplomu lekarza należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP ul. Fredry 10 w Poznaniu pok. nr 26 w terminie: 23.10.2017 – 27.10.2017.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji dyplomu lekarza dentysty należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II ul. Bukowska 70, II piętro, pokój nr D 231. w terminie: 20 lutego 2017r. – 3 marca 2017r.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Poznaniu – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Białymstoku i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Pełna treść regulaminu dostępna tutaj.

Statystyki egzaminów