Nostryfikacja dyplomu lekarza w Lublinie

nostryfikacja Lublin

Nostryfikacja Lublin – Daty egzaminów

Egzamin nostryfikacyjny w Lublinie odbywa się raz w roku. Dokładną datę wyznacza się pod koniec sierpnia – na początku września.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu wynosi 80%.

Format egzaminu

100 pytań testowych w języku polskim. Dla każdego pytania są 5 wariantów odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Egzamin trwa 2 godziny.

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • Anatomia prawidłowa człowieka
 • Biologia medyczna
 • Patomorfologia kliniczna
 • Fizjologia człowieka
 • Choroby wewnętrzne
 • Ginekologia
 • Pediatria
 • Chirurgia
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia
 • Psychiatria
 • Chirurgia urazowa i medycyna ratunkowa

Na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • Stomatologia zachowawcza
 • Stomatologia wieku rozwojowego
 • Choroby przyzębia i błony śluzowej
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Protetyka

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Lublinie

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 3) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu

Termin przyjmowania dokumentów w Lublinie

Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie po zakończeniu roku akademickiego.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Lublinie – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Lublinie i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Pełna treść regulaminu dostępna tutaj.

Statystyki egzaminów