Nostryfikacja dyplomu lekarza w Łodzi

nostryfikacja Łódź

Nostryfikacja Łódź – Daty egzaminów

Dokładną datę egzaminu nostryfikacyjnego w Łodzi wyznacza się z Dziekanatem Wydziału Lekarskiego.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu w Łodzi wynosi 55%.

Format egzaminu

120 pytań testowych w języku polskim z 6 przedmiotów. Dla każdego pytania są 5 wariantów odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Egzamin trwa 3 godziny.

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • interna – 30 pytań
 • chirurgia – 20 pytań
 • pediatria – 20 pytań
 • ginekologia i położnictwo – 20 pytań
 • psychiatria – 20 pytań
 • medycyna ratunkowa – 10 pytań

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Łodzi

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 1 – 3) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 5. życiorys, podpisany i datowany

Termin przyjmowania dokumentów w Łodzi

Dokumenty przyjmowane są dwa razy w miesiącu, od grudnia 2017 do kwietnia 2018.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Łodzi – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Łodzi i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Statystyki egzaminów

Oficjalne statystyki egzaminów nie są publikowane przez uniwersytet medyczny. Nieoficjalnie statystyki są bardzo smutne: 1%.