Nostryfikacja dyplomu lekarza w Katowicach

nostryfikacja Katowice

Nostryfikacja Katowice – Daty egzaminów

Egzamin nostryfikacyjny w Katowicach odbywa się zgodnie Regulaminu procesu nostryfikacyjnego przeprowadzanego w Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku lekarskim. Kandydaci o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu zostaną zawiadomieni pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu wynosi 70%.

Format egzaminu

130 pytań testowych w języku polskim. Dla każdego pytania są 5 wariantów odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Egzamin trwa 3 godziny.

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • choroby wewnętrzne
 • pediatria
 • chirurgia
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • medycyna rodzinna
 • medycyna ratunkowa
 • zdrowie publiczne

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Katowicach

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. podanie do Dziekana
 2. ankieta
 3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
 4. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą wraz z legalizacją oraz z suplementem
 5. zaświadczenie ze średnią ocen za studia oraz obowiązującą skalą ocen
 6. życiorys w języku polskim (własnoręcznie podpisany)
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia: paszport, karta pobytu itp. (oryginał do wglądu).
 8. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 3 – 4) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Termin przyjmowania dokumentów w Katowicach

Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla lekarzy.
W 2017 roku daty przyjmowania dokumentów: 4 i 5 grudnia 2017 r. – 9:00 – 14:00.
Dziekanat, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (pokój 106).

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Katowicach – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Katowicach i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Pełna treść regulaminu dostępna tutaj.

Statystyki egzaminów