Nostryfikacja dyplomu lekarza w Gdańsku

nostryfikacja Gdansk

Nostryfikacja Gdańsk – Daty egzaminów

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się tak:

 1. Złożenie dokumentów
 2. Porównanie programu studiów, efektów kształcenia, uprawnienia i czas trwania studiów.
 3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub czasie trwania studiów Komisja występuje z wnioskiem do Rady o podjęcie uchwały o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, określenie warunków i terminów ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat za te egzaminy.

Dokładną datę wyznacza komisja.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu wynosi 56%.

Format egzaminu

Egzaminy składają się z trzech etapów: egzaminu testowego, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego i są przeprowadzane w języku polskim.

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • choroby wewnętrzne
 • chirurgia
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

Na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • chirurgia stomatologiczna
 • choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • ortodoncja
 • protetyka stomatologiczna
 • stomatologia wieku rozwojowego
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Gdańsku

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. treści programowe zrealizowanych przedmiotów
 5. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 5) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Termin przyjmowania dokumentów w Gdańsku

Zwykle, daty przyjmowania dokumentów: 15 do 31 grudnia. Wnioski w sprawie przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego należy składać do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego uniwersytetu medycznego w Gdańsku.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Gdańsku – Wysokość opłat

 • za postępowanie nostryfikacyjne – około 2600 zł
 • za przeprowadzenie egzaminu – 400 zł. / za 1 (jeden) przedmiot
 • różnice programowe – opłata zostanie wyliczona po dokonaniu analizy dostarczonej dokumentacji przebiegu studiów

Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.