Nostryfikacja dyplomu lekarza w Bydgoszczy

nostryfikacja bydgoszcz

Nostryfikacja Bydgoszcz – Daty egzaminów

Egzamin nostryfikacyjny w Bydgoszczy odbywa się raz w roku: w czerwcu-lipcu. Dokładną datę wyznacza się pod koniec maja. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, budynek A, II piętro, pokój nr 8, tel. (52) 585-33-96.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu wynosi 56%.

Format egzaminu

200 pytań testowych w języku polskim. Dla każdego pytania są 5 wariantów odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Egzamin trwa 3 godziny.

Przedmioty

 • choroby wewnętrzne (w tym choroby układu sercowo–naczyniowego) – 39 zadań
 • pediatria (w tym neonatologia) – 29 zadań
 • chirurgia (w tym chirurgia urazowa) – 27 zadań
 • położnictwo i ginekologia – 26 zadań
 • psychiatria – 14 zadań
 • medycyna rodzinna – 20 zadań
 • medycyna ratunkowa i intensywna terapia – 20 zadań
 • bioetyka i prawo medyczne – 10 zadań
 • orzecznictwo lekarskie – 7 zadań
 • zdrowie publiczne – 8 zadań

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Bydgoszczy

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
 5. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 5) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 6. kopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)

Termin przyjmowania dokumentów w Bydgoszczy

Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy.
Składanie dokumentów zwykle od 13.04.2019 r. do 05.05.2019 r. Ostatecznym terminem składania dokumentów jest 1 września.

Nowość! Przyjmowanie dokumentów w 2018 (dodatkowa data):

od 24.09.2018 r. do 5.10.2018 r. w godz. od 7:00 do 15:00
Planowana data egzaminu to 6.12.2018 r.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Bydgoszczy – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 10 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Bydgoszczy i wynosi – 2650 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Pełna treść regulaminu dostępna tutaj.

Statystyki egzaminów

maj 2018