Nostryfikacja dyplomu lekarza w Białymstoku

nostryfikacja Białystok

Nostryfikacja Białystok – Daty egzaminów

Egzamin nostryfikacyjny w Białymstoku odbywa się raz w roku: jesienią. Dokładną datę wyznacza się pod koniec sierpnia – na początku września. Istnieją dwie próby, aby zdać egzamin. Druga próba – za darmo. Między dwiema próbami zwykle 30 dni.

Pozytywny wynik egzaminu

Próg zdawalności egzaminu o nostryfikację dyplomu wynosi 56%.

Format egzaminu

150 pytań testowych w języku polskim. Dla każdego pytania są 5 wariantów odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Egzamin trwa 3 godziny.

Przedmioty

Na kierunku lekarskim:

 • choroby wewnętrzne
 • pediatria
 • chirurgia
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • medycyna rodzinna
 • medycyna ratunkowa
 • zdrowie publiczne

Na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • stomatologia zachowawcza
 • stomatologia dziecięca
 • protetyka
 • ortodoncja
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia szczękowo-twarzowa
 • periodontologia
 • zdrowie publiczne

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu w Białymstoku

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału (za pośrednictwem właściwego dziekanatu) następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru
 2. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu oraz kopię
 3. kopię suplementu do dyplomu, zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami
 4. zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
 5. tłumaczenia na jezyk polski dokumentów (o których mowa w pkt 2 – 5) sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonymi przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Termin przyjmowania dokumentów w Białymstoku

Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim po zakończeniu roku akademickiego.
Zwykle, daty przyjmowania dokumentów: 16-31 sierpnia. Ostatecznym terminem składania dokumentów jest 1 września.

Nostryfikacja dyplomu lekarza w Białymstoku – Wysokość opłat

Aby potwierdzić medyczny dyplom uzyskany za granicą, kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów. Opłata za porównanie efektów kształcenia jest zawarta w kosztach procedury nostryfikacyjnej w Białymstoku i wynosi – 2695 zl.
Dowód wpłaty należy złożyć do egzaminu, wraz z dowodem tożsamości.

Pełna treść regulaminu dostępna tutaj.

Statystyki egzaminów

wrzesień 2013
październik 2013
wrzesień 2014
listopad 2014
wrzesień-listopad 2015

 

wrzesień-listopad 2017
wrzesień-listopad 2018